3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………….. 51
3-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی…………………………………………..52
3-2-1- داده های مقطعی…………………………………………………………………………52
3-2-2- داده های ترکیبی…………………………………………………………………………53
3-2-3- داده های تاریخچه ای- رخدادی…………………………………………………………….54
3-3- معرفی نرم افزار TDA …………………………………………………………………….. 55
3-4- توزیع های پارامتریک .. …………………………………………………………………….. 55
3-5- روش های توصیفی ناپارامتریک ……………………………………………………………… 56
3-5-1- روش جدول عمر …………………………………………………………………….56
3-5-2- روش برآورد کننده حد محصول ………………………………………………………. 57
3-5-2- 1- انتقالات واحد ……………………………………………………………58
3-6- مقایسه توابع بقا …………………………………………………………………………… 59
3-6-1- روش اول: تعریف گروه های اپیزودها ………………………………………………….. 59
3-6-2- روش دوم: تشکیل آماره های آزمون ……………………………………………………..60
3-7- مدل های نیمه پارامتریک …………………………………………………………………… 62
3-8- مدل مفهومی و متغیرهای توضیحی ……………………………………………………………….64
3-9- جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………. 66
3-10- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات …………………………………………………………..66
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………. 68
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………..68
4-2-1- تحلیل داده ها با روش کاپلان مایر ……………………………………………………69
4-2-2- تحلیل داده ها با روش جدول عمر ………………………………………………….. 72
4-3- آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………75
4-4- تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از مدل کوکس…………………………………………………..75
4-4-1- آزمون فرضیه اول………………………………………. ………………………… 76
4-4-2- آزمون فرضیه دوم…………………………………….. ………………………….. 77
4-4-3- آزمون فرضیه سوم…………………………………………. ………………………. 78
4-4-4- آزمون فرضیه چهارم…………………………………….. ………………………. 78
4-4-5- آزمون فرضیه پنجم…………………………………….. ………………………… 79
4-4-6- آزمون فرضیه ششم…………………………………….. …………………………79
4-4-7- آزمون فرضیه هفتم…………………………………….. …………………………80
4-5- تحلیل حساسیت………………………………………………………………………….. 80
4-6- مقایسه توابع بقا ………………………………………………………………………….. 82
4-6-1- مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ ورود به صنعت…………………………………………… 83
4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………………. 83
4-6-1-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء…………………………………………….84
4-6-2- مقایسه توابع بقاء بر اساس شدت سرمایه…………………………………………………..85
4-6-2-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………………. 85
4-6-2-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……………………………………………..86
4-6-3- مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ رشد صنعت………………………………………………87
4-6-3-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………………. 88
4-6-3-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء…………………………………………… 88
4-7- خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………..89
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………. 91
5-2- مروری برمساله، اهداف و سوال ……………………………………………………………… 91
5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 92
5-3-1- اندازه شرکت ……………………………………………………………………… 93
5-3-2- سرمایه اولیه ………………………………………………………………………..93
5-3-3- درجه نوآوری در صنعت …………………………………………………………….. 94
5-3-4- نرخ ورود به صنعت ………………………………………………………………… 94
5-3-5- شدت سرمایه …………………………………………………………………….. 95
5-3-6- نرخ رشد صنعت ………………………………………………………………….. 95
5-4- ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………….. 96
5-4-1- پیشنهادات حاصل از تحقیق ………………………………………………………………. 97
5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………97
فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 98
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین ……………………………………………………… 45
جدول 3-1 پروانه های بهره برداری در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در سال های 1390-1360………… 66
جدول 4-1 طبقه بندی مجموعه داده به شرکت های فعال و غیر فعال ……………………………………. 69
جدول 4-2 خروجی حاصل از برآورد کننده حد محصول کاپلان-مایر …………………………………… 70
جدول4-3 خروجی حاصل از روش جدول عمر ……………………………………………………… 73
جدول 4-4 برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox …………………………………………………. 76
جدول 4-5 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ رشد صنعت ………………………………….. 80
جدول 4-6 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نوآوری ………………………………………… 80
جدول4-7 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای شدت سرمایه …………………………………….. 81
جدول4-8 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای سرمایه اولیه ……………………………………… 81
جدول 4-9 خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ ورود به صنعت …………………………………82
جدول 4-10 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ ورود به صنعت……………………83
جدول 4-11 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب شدت سرمایه………………………….85
جدول4-12 آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ رشد صنعت …………………..88
جدول5-1 برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox ………………………………………………….. 93
جدول 5-2- نوع رابطه و معنی داری بین متغیرهای مستقل و بقاء ………………………………………..96
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 3-1مشاهده مسیر زندگی یک فرد بر اساس مطالعه مقطعی، ترکیبی و طرح مبتنی بر تاریخچه ای- رخدادی….. 54
نمودار4-1 تابع بقای حد محصول ….. ….. ……………………………………………………… 72
نمودار4-2 تابع بقای جدول عمر ………………………………………………………………… 74
نمودار4-3 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت – روش حد محصول …………. ………. 84
نمودار4-4 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر. ……. …………….. 84
نمودار4-5 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش حد محصول ………………………… 86
نمودار4-6 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش جدول عمر.. ………………………… 87
نمودار4-7 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ……………………… 88
نمودار4-8 مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر.. ……………………… 89

فهرست پیوستها
عنوان شماره صفحه پیوست 1 – الف- مدل رگرسیون کوکس- دستورات برنامه …………………………………………… 104
پیوست 1 – ب- خروجی مدل کوکس ………………………………………………………….. 105
پیوست 2- الف- برآورد حد محصول (کاپلان مایر)………….. …………………………………….. 107
پیوست 2- ب- دستورات ترسیم نمودار بقای حد محصول …………………………………………….108
پیوست 2- ج- خروجی کاپلان مایر ………………………………………………………………109
پیوست 3- الف- روش جدول عمر- دستور برنامه …………………………………………………..111
پیوست 3- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء ……………………………………………………………112
پیوست 4- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر…………………………… 113
پیوست 4- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………………………………………………………………114
پیوست 5- الف- مقایسه توابع بر اساس شدت سرمایه- روش جدول عمر…………………………………..115
پیوست 5- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء……………………………………………………………….116
پیوست 6- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر………………………………..117
پیوست 6- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………………………………………………………………118
پیوست 7- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش حد محصول …………………………….119
پیوست 7- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………………………………………………………………120
پیوست 7- ج- برآورد مقایسه……………………………………………………………………….121
پیوست 8- الف- مقایسه توابع بر اساس شدت سرمایه- روش حد محصول ………………………………….123
پیوست 8- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء………………………………………………………………124
پیوست 8- ج- برآورد مقایسه……………………………………………………………………….125
پیوست 9- الف- مقایسه توابع بر اساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ………………………………127
پیوست 9- ب- دستور ترسیم نمودار بقاء……………………………………………………………..128
پیوست 9- ج- برآورد مقایسه………………………………………………………………………129
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-
مقدمه
بنگاه های اقتصادی که از نظر وضعیت حیات به انسان ها تشبیه شده اند، زمانی متولد شده و پس از طی مراحل مختلف حیات، به صورت متفاوتی می میرند. اما آنچه در مورد حیات بنگاه های اقتصادی معنا و مفهوم می یابد طول دوره ی حیات آن هاست. چرا که شاید بتوان با شناسایی عوامل تأثیر گذار بر طول دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی، خروج آن ها را از فعالیت اقتصادی به تأخیر انداخت. تشکیل کسب و کارهای جدید به عنوان یک محرک مهم در فعالیت های اقتصادی است و نیرو محرکه اصلی توسعه اقتصادی در یک منطقه است.کسب و کار جدید فقط ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نیست بلکه همچنین بهبود بهره وری از طریق ایده های جدید و خلاقیت است (اسجوکویست و کریستی1، 2012). نرخ تغییر و تحول در جمعیت بنگاه های صنعتی که به وسیله ی تولد شرکت های جدید و مرگ شرکت های موجود ایجاد می شود در سال های اخیر در بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل توجه به این موضوع را می توان وجود بیکاری در جامعه دانست که امید برای حل آن توسط شرکت های جدید وجود دارد. در مطالعاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف انجام شده دلایل دیگری نیز برای اهمیت داشتن این موضوع بیان شده است. مثلاً افزایش رقابت، کارایی، نوآوری و بهبود تکنولوژی با ورود شرکت های جدید به صنعت ایجاد می شود. تولد بنگاه های صنعتی، نقش کلیدی در تکامل و شکل دهی یک صنعت دارد. بنگاه های جدید، عامل اصلی ایجاد پویایی در اقتصاد هستند چرا که از طریق ارائه کالا و خدمات جدید، عرضه تکنولوژی جدید، افزایش رقابت در بازار و گسترش صنعت باعث این پویایی می شوند (عرب نجف آبادی،1390).
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش
در چند سال اخیر ادبیات جدیدی پدیدار شده است که بر این سوال تمرکز می کند که بعد از ورود شرکت ها بر آنها چه می گذرد (برحسب احتمال بقای آنها و الگوهای رشدشان). با اینکه ایجاد شرکتهای جدید دارای اهمیت است، می توان میزان رشد و طول عمر آنها را نیز به عنوان عاملی در نظر گرفت که در دستیابی به اهداف سیاست های بلند مدت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت به سزایی دارد(دولینگر2،1999). تلفات بالا در دوران اولیه تاسیس شرکت ها یکی از برجسته ترین قواعد تجربی درمورد عملکرد شرکت است. در همین راستا، در سالهای اخیر توجه زیادی به رشد شرکتها و عوامل مؤثر بر آن در سطوح مختلف ملّی و محلی در کشورهای مختلف معطوف شده است. با اینکه به عوامل تأثیر گذار بر تولد و مرگ شرکت ها و طول عمر آنها درآمریکا و اروپا توجه زیادی شده است ولی تاکنون مطالعات اندکی در خصوص بقای شرکت های تازه وارد در ایران انجام شده است. انجام تحقیقات بیشتر در مورد عوامل اثرگذار بر بقای شرکتهای جدید میتواند در دستیابی به اهداف سیاستهای بلند مدت در ارتباط با اشتغال و رفع مشکل بیکاری مؤثر واقع شود.
با بررسی وضع منابع انسانی در کشورهای منطقه به این نتیجه می رسیم که کشور ما نسبت به کشورهای اطراف، اعم از کشورهای آسیای میانه، ترکیه و کشورهای خلیج فارس، پاکستان و … در زمینه منابع انسانی برق و الکترونیک، دارای توان بالایی است. وجود نیروهای برجسته پژوهشی در کشور و ارتباط آنان با مراکز پژوهشی خارجی که می توانند در تربیت منابع انسانی بسیار مؤثر باشند از مزیت های صنایع برق و الکترونیک است(بسته نگار،1384). از زوایای مختلفی می توان اهمیت این صنایع را مورد بررسی قرار داد: امروزه یکی ازمهم ترین شکل های انرژی که درتمام جهان مورد استفاده قرار می گیرد ، انرژی برق است. تقریباً بیش از نصف برق تولیدی برای رفع احتیاجات صنعتی به کار می رود. همچنین در کشاورزی، حمل و نقل، مخابرات و… نیز کاربرد دارد. از طرف دیگر توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی را در ابعاد مختلف زندگی بشری ایجاد کرده است. به طور مثال آموزش الکترونیک، دولت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی، همچنین در اقتصاد و تجارت نیز خود را در قالب مفاهیمی نظیر اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیک نشان داده است. بدون شک در دنیای امروز که به دهکده ای جهانی تبدیل شده است، بهره گیری از خدمات الکترونیک می تواند موجبات تسریع و تسهیل امور را فراهم آورد. الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک نام هایی است که در دنیای امروزی نمی توان از کنار آن ها به سادگی گذشت و تقریبا در همه شئون زندگی بشر وارد شده است. همچنین با عبور از عصر صنعتی به عصر اطلاعات، بازیگرانی کلیدی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته اند که کارکنان دانش محور نامیده می شوند (هورویتز و همکاران3، 2006).
با پیشروی دنیای کسب و کار به سمت الکترونیک و کامپیوتر، هرچه بیشتر بر تعداد کارکنان دانش افزوده شده و مدیران در چنین محیط سرشار از ابهام و عدم قطعیتی، باید هرچه بیشتر به آنان توجه نمایند (میرباقری و همکاران، 1389). از طرف دیگر استقرار استان مازندران در کنار دریای خزر و برخورداری از مبادی ورودی و خروجی کالا با کشورهای آسیای میانه و اروپا، وجود نیروی کار متخصص و شرایط مساعد آب و هوایی و محیط طبیعی برای سکونت و زیست که امکان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و متخصصین را فراهم می آورد، از جمله مزیت های سرمایه گذاری در این استان به شمار می رود، و با توجه به این که صنایع برق و الکترونیک جزء صنایع سبز و پاک است مطالعه و بررسی این صنایع برای استان مازندران که دارای محیطی پاک و سرسبز است اهمیت قابل توجهی خواهد داشت. اصولا صنایع سرمایه بر و با دانش فنی بالا برای استان مازندران دارای اهمیت هستند که صنعت برق و الکترونیک نیز جزء این صنایع است. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران از رشد 51 درصدی استان طی پنج ماهه نخست سال 91 خبر داد که بیش از 1 میلیون تن انواع مواد غذایی، سیمان، محصولات کشاورزی، انواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی و… به ارزش حدود 165 میلیون دلار به مقصد کشورهای مختلف صادرشد که در این بین محصولات صنعت برق و الکترونیک مشاهده نمی شود و با توجه به جدیدترین آمار موجود در پایگاه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، 2% از سرمایه گذاری واحدهای تولیدی استان به صنعت برق و الکترونیک اختصاص دارد (پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران). که این خود، ضرورت مطالعه بقای شرکت ها در صنعت برق و الکترونیک استان مازندران را به خوبی آشکار می کند.

1-3- بیان مسئله
شرکت ها به طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق به بازار و رقابت با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت های مختلفی دارد. از این رو تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود بازار را زود ترک می کنند؛ بنابراین در بعضی از صنایع یا مناطق تنها تعداد کمی از تازه واردها بقا می یابند. تا زمانی که دانش ما درباره ی فرایندهای رشد شرکت های جدید بهبود نیابد موفقیت و شکست شرکتها نیز مسئله ی مبهمی خواهد بود (فریچ و دیگران4، 2006). از آنجایی که ایجاد شرکت های جدید به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری و رشد اشتغال یک منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است، خروج این شرکت ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، نیاز به مطالعه بقای شرکت ها را آشکار می کند(مدهوشی و تاری، 1386). از طرفی مطالعات اخیر نشان می دهند که احتمال بقا به طور معنی داری در بین شرکت های هر صنعت فرق می کند. بخشی از این ناهماهنگی ها با ویژگی های خاص صنعت توضیح داده می شوند. در واقع نوع خط مشی انتخابی بنگاه، به نوع عامل موثر در این ناهماهنگی بر می گردد(اودرش، هاولینگ و تریک5، 1997).
بنابراین در این تحقیق، دو نوع متغیر مورد مطالعه قرار می گیرد: ویژگی های صنعت و شرکت، و تاثیر این دو نوع متغیر بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران طی سال های 1390-1360 بررسی می شود. از آنجا که تاکنون تحقیقات منسجمی درباره بقای شرکت ها در ایران و بخصوص استان مازندران انجام نشده است، علاوه بر انجام تحقیق برای صنایع دیگر استان، این تحقیق می تواند راهگشای مطالعات بعدی برای تحلیل عوامل تأثیرگذار صنعتی و شرکتی بر بقای شرکت ها موجود در این صنعت و صنایع دیگر در سطح کشور و استان های دیگر باشد و نتایج آن می تواند به مدیران برای مطالعات و تحقیقات آینده کمک کند
1-4- اهداف پژوهش
هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:
– بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛
– بررسی تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

1-5- سؤال‏های پژوهش
سؤال هایی که در این تحقیق در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:
1- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد؟
2- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد؟
1-6- فرضیه های پژوهش
با توجه به هدف پژوهش و سوالات فراروی پژوهشگر فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
فرضیه اول: اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه دوم: سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه سوم: درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه چهارم: نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه پنجم: شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فرضیه ششم: نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه هفتم: نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد. ( از آنجا که در مورد این متغیر اطلاعات لازم وجود نداشته است در نتیجه مجبور به حذف این متغیر شده ایم.)
1-7- تعریف متغیرها
متغیرهایی که در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند عبارتند از:
1- اندازه شرکت: اندازه شرکت به وسیله ی تعداد کارکنان شرکت سنجیده می شود.
2- سرمایه اولیه: به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش شرکت در زمان تأسیس و یا تأمین مالی از طریق وام تعریف میشود.
3- درجه نوآوری در صنعت: توسط تعداد محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود سنجیده می شود.
4- نرخ ورود به صنعت: برابر با تعداد پروانه های صادر شده در بازه زمانی مورد نظر و در صنعت مورد مطالعه می باشد.
5- شدت سرمایه: میزان سرمایه شرکت های موجود در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران به ازای هریک از کارکنان آنها می باشد.
6- نرخ رشد صنعت: به معنی میانگین نرخ رشد سالیانه صنعت می باشد که در این تحقیق مبنای اندازه گیری براساس نرخ رشد فروش بوده است، اما به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به فروش شرکت ها معیار سنجش تغییر داده شد و بر اساس میزان رشد استخدام اندازه گیری می شود.
7- نوع شرکت: به صورت شرکت های تولیدی و تولیدی صادراتی تعریف می شود (همانطور که ذکر شد به دلیل عدم وجود اطلاعات، این متغیر حذف شده است).
متغیر وابسته نیز، بقا می باشد که بر مبنای سال های فعالیت شرکت بوده و به صورت فاصله بین سال های ورود به صنعت و خروج از آن تعریف می شود.
1-8- روش انجام کار
تحلیل بقاء زمینه های کاربردی فراوانی دارد و برای تحلیل داده هایی به کار برده می شود که دربردارنده ی ” مدت زمان بین دو پیشامد” یا به طور کلی تر، زمان عبور از حالتی (وضعیت) به حالت (وضعیت) دیگر باشد. برای تعیین زمان بقاء دو نقطه باید تعیین شود. زمان مبداء یعنی زمانی که در آن پیشامدی آغازین مانند تولد رخ می دهد و نیز زمان به اصطلاح شکست، یعنی زمانی که در آن پیشامدی نهایی مانند مرگ رخ می دهد( ابراهیم زاده، 1384).
برای مطالعه بقا از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی- رویدادی استفاده می شود (بلوسفلد6، 2002). از این رو، در این تحقیق نیز از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی- رویدادی و مدل تابع هازارد برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر بقای شرکت جدید استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از پایگاه داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و از برنامه نرم افزاری winTDA به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده شده است.
1-9- قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر را می توان در سه محدوده به شرح زیر بیان نمود:
1-9-1- قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد پرداخته شده است و برای این منظور از متغیرهای نرخ ورود به صنعت، درجه نوآوری صنعت، میزان سرمایه اولیه، اندازه اولیه شرکت، شدت سرمایه، رشد صنعت و نوع شرکت (تولیدی، تولیدی صادراتی) استفاده شده است.
1-9-2- قلمرو زمانی
دامنه زمانی این تحقیق مربوط به سال های 1390-1360 می باشد.
1-9-3- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش مربوط به شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد.
1-10- تعریف واژه ها و اصلاحات تخصصی پژوهش
واژه ها و اصطلاحاتی که در این تحقیق با آن ها سروکار خواهیم داشت به صورت زیر تعریف می شوند:
اپیزود7: دوره زمانی که یک رکورد در آن یک وضعیت خاص را تصرّف می کند. به عنوان مثال در بررسی طول عمر افراد، از زمان ازدواج تا تولد اولین فرزند یک اپیزود می باشد. و فاصله تولد اولین فرزند تا تولد دومین فرزند یک اپیزود دیگر است.
طول عمر8: زمان سپری شده در یک وضعیت خاص، یا طول یک اپیزود.
زمان انتظار9: واژه جایگزین برای طول عمر یک اپیزود می باشد.
رویداد10: انتهای یک اپیزود، تغییر در وضعیت، انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر. مثلاً در بررسی طول عمر شرکت ها خروج از صنعت یک رویداد است.
هازارد11: نرخ اتفاق افتادن رویدادها یا ریسک اتفاق افتادن یک رویداد.
مجموعه ریسک12: گروه یا مجموعه ای که در زمان t هنوز رویدادی برایشان اتفاق نیفتاده است.
سانسور کردن13: در صورتی اتفاق می افتد که دوره عمر شرکت از زمان مشاهده فراتر می رود. در واقع سانسور شدن زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات ناکاملی درباره ی زمان بقای عناصر در دست باشد و زمان از کار افتادگی به طور دقیق مشخص نیست.
شرکت های تازه وارد: طبق تعریف سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM)14 به شرکت هایی که از زمان حضور آن ها در صنعت 42 ماه بیشتر نگذشته باشد، شرکت جدید یا تازه وارد گفته می شود.
مدل کوکس15: یک مدل رگرسیون برای تحلیل های تاریخی- رخدادی که در مواردی که مجموعه داده دارای موارد سانسور شده باشد مناسب است. تحت عنوان مدل هازارد نسبی16 نیز شناخته می شود. در این روش اثر متغیر توضیحی بر بقاء به صورت پارامتری یا نیمه پارامتری ارائه می شود.
مدل برآورد حد محصول (کاپلان مایر)17: اگر برخی از شرکت ها در پایان مطالعه هنوز زنده باشند یعنی داده های سانسور شده داشته باشیم از روش برآورد حدمحصول (PL) که توسط کاپلان مایر ارائه شده استفاده می کنیم.
جدول عمر18: وقتی تعداد مشاهدات و موارد مورد بررسی زیاد باشد ممکن است بیش از یک رویداد در هر زمان رخ دهد. در این صورت روش کاپلان مایر جداول بسیار طولانی را موجب می شود که ارائه و تفسیر آن ها خیلی مطلوب نبوده و وقت گیر است. بنابراین روش دیگری به نام “جدول عمر” بکار گرفته می شود که درآن زمان وقوع رویدادها را به صورت بازه های زمانی تقسیم می کند.

1-11- محدودیت های پژوهش
هر تحقیقی با یک سری محدودیت ها و مشکلات همراه می باشد، به گونه ای که می توان گفت مشکلات و محدودیت ها جزء لاینفک هر تحقیقی می باشد. از آنجا که سابقه هیچ مطالعه ای در کشور در زمینه ی بقای شرکت های تازه وارد در صنعت برق و الکترونیک وجود نداشته، از این رو با عدم وجود منابع داخلی مواجه بوده ایم و این امر باعث شده است که بیشتر وقت محقق صرف تهیه و ترجمه متون و مقالات خارجی گردد. محدودیت های دیگری که در این تحقیق با آن مواجه بودیم در ارتباط با جمع آوری داده ها بوده است. که از جمله آن ها مشکلی بود که در مورد متغیر نرخ رشد صنعت بوده است. در این تحقیق بنا براین بوده است که درجه رشد صنعت به وسیله نرخ رشد فروش شرکت ها سنجیده شود اما از آنجا که شرکت ها در مورد نرخ رشد فروش خود اطلاعاتی را قرار نداده اند، در مورد این متغیر به مشکل برخورده ایم. لذا برآن شدیم این متغیر به وسیله نرخ رشد استخدام سنجیده شود.
دومین محدودیت در مورد شرکت های صادرکننده در صنعت برق و الکترونیک بوده است که در این مورد نیز اطلاعاتی وجود نداشته در نتیجه مجبور به حذف این متغیر شده ایم.
1-12- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول، کلیات تحقیق شامل تعریف مسأله، اهمیت وضرورت موضوع، اهداف پژوهش، سوالات و فرضیات تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات و محدودیت های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم ادبیات موضوعی در ارتباط با تحقیق ارائه شده است. این فصل مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول ادبیات نظری در مورد بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها بررسی خواهد شد و در بخش دوم مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.
در فصل سوم متدولوژی تحقیق ارائه شده است، که شامل مروری بر مدل های ناپارامتریک و نیمه پارامتریک مورد استفاده در این تحقیق می باشد. در ضمن در این فصل اطلاعات مربوط به جامعه ونمونه آماری مورد بررسی، ارائه می شود.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده و نتایج و یافته های تحقیق ارائه شده است.
فصل پنجم به جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید